Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60691
Title: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức của UBND quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025
Authors: Lê, Đức Thủy
Trần, Quang Thắng
Nguyễn, Nam Hải
Keywords: Đội ngũ cán bộ công chức
Chất lượng
Hà Nội
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 591 .- Tr.131-133
Abstract: Chất lượng nguồn nhân lực đội ngũ cán bộ công chức UBND quận Đống Đa có vai trò quan trọng đối với sự vận hành của bộ máy hành chính nhà nước, đưa đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước vào cuộc sống. Dựa trên số liệu thứ cấp thu thập được từ phía UBND quận Đống Đa giai đoạn 2017-2019 và số liệu sơ cấp thu thập được thông qua điều tra bằng bảng hỏi vào tháng 6 năm 2019, bài viết đã đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ công chức của đơn vị này dựa trên các tiêu chí như thể lực, trí lực và phẩm chất chính trị. Từ đó, bài viết đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức của UBND quận Đống Đa cho giai doạn 2020-2025.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60691
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.