Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60780
Title: Doanh nghiệp bảo vệ môi trường với tăng trưởng xanh và phát triển bền vững
Authors: Nguyễn, Thế Chinh
Lại, Văn Mạnh
Keywords: Doanh nghiệp bảo vệ môi trường
Tăng trưởng xanh
Phát triển bền vững
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 06 .- Tr.9-11
Abstract: Trước bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, sự thay đổi về hành vi và nhận thức của người tiêu dùng nói riêng và toàn xã hội nói chung đã tạo ra cả áp lực và động lực mới cho doanh nghiệp trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội trong công tác BVMT. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực môi trường hoặc đổi mới công nghệ sản xuất, quy trình sản xuất, phương thức quản lý để đáp ứng các yêu cầu về BVMT trong quá trình sản xuất và kinh doanh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60780
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.75 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.112.172


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.