Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60815
Title: Đào tạo kỹ năng thông tin cho người sử dụng thông qua phương pháp học tập dựa trên trò chơi
Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo
Keywords: Đào tạo
Kỹ năng thông tin
Phương pháp học tập
Trò chơi
Thư viện
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thư viện Việt Nam;Số 02 .- Tr.31-36
Abstract: Phương pháp học tập dựa trên trò chơi là một phương pháp được các nhà sư phạm, các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng trong môi trường giáo dục mang lại nhiều hiệu quả. Bài viết giới thiệu về phương pháp học tập dựa trên trò chơi; việc áp dụng phương pháp này trong hoạt động huấn luyện kỹ năng thông tin cho người sử dụng thư viện cũng như những rào cản gặp phải khi triển khai áp dụng phương pháp này; Tăng cường ứng dụng phương pháp học tập dựa trên trò chơi trong hoạt động thư viện - thông tin ở Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60815
ISSN: 1859-1450
Appears in Collections:Thư viện Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.6 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.