Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60830
Title: Một số cách tiếp cận trong xây dựng định hướng phát triển vùng kinh tế
Authors: Lê, Huy Đoàn
Keywords: Vùng kinh tế
Định hướng phát triển
Xây dựng
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 591 .- Tr.149-150,89
Abstract: Để triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ đã có Quyết định số 2059/QĐ-TTg ngày 24-11-2015 về việc thành lập Ban chỉ đạo, Hội đồng vùng KTTĐ giai đoạn 2015 - 2020 (Hội đồng vùng), thay thế Quyết định số 1022/QĐ-TTg ngày 28-9-2004 về việc thành lập Ban chỉ đạo tổ chức điều phối phát triển các vùng KTTĐ. Gần đây nhất là Quyết định số 825/QĐ-TTg ngày 12-6-2020 về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Điều phối vùng ĐBSCL giai đoạn 2020 - 2025.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60830
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
995.16 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.