Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60834
Title: Quan điểm về xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam
Authors: Phạm, Văn Sơn
Keywords: Đại hội XIII
Đảng Cộng sản Việt Nam
Nền kinh tế độc lập
Tự chủ
Hội nhập kinh tế quốc tế
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 06 .- Tr.03-08
Abstract: Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII về “Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế” thể hiện sự nhất quán và vận dụng sáng tạo chủ trương xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ của Đảng trong điều kiện mới; là sự cụ thể hóa việc nắm vững và xử lý một trong những nội dung quan trọng là kinh tế trong mối quan hệ "giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế”; đồng thời, chỉ rõ những yêu cầu và định hướng giải pháp xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60834
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.71 MBAdobe PDF
Your IP: 107.21.85.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.