Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60834
Nhan đề: Quan điểm về xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam
Tác giả: Phạm, Văn Sơn
Từ khoá: Đại hội XIII
Đảng Cộng sản Việt Nam
Nền kinh tế độc lập
Tự chủ
Hội nhập kinh tế quốc tế
Việt Nam
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 06 .- Tr.03-08
Tóm tắt: Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII về “Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế” thể hiện sự nhất quán và vận dụng sáng tạo chủ trương xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ của Đảng trong điều kiện mới; là sự cụ thể hóa việc nắm vững và xử lý một trong những nội dung quan trọng là kinh tế trong mối quan hệ "giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế”; đồng thời, chỉ rõ những yêu cầu và định hướng giải pháp xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60834
ISSN: 0866-8647
Bộ sưu tập: Thông tin Khoa học Xã hội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.71 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.