Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60839
Title: Đoàn kết làm nên sức mạnh của Đảng!
Authors: Đinh, Quang Thành
Keywords: Đoàn kết
Sức mạnh của Đảng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 05 .- Tr.7-13
Abstract: Xây dựng và củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, giữ gìn truyền thống cực kỳ quý báu đó “như giữ gìn con ngươi của mắt mình”, phát huy vai trò là trung tâm đoàn kết của toàn dân tộc theo lời Hồ Chí Minh căn dặn trong Di chúc là một trong những thành công của Đảng cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60839
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.09 MBAdobe PDF
Your IP: 75.101.211.110


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.