Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60871
Title: Kinh nghiệm thế giới và sự cần thiết xây dựng kế hoạch phòng, chống ô nhiễm cảng biển tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Ánh
Lê, Thị Nhung
Keywords: Kinh nghiệm thế giới
Xây dựng kế hoạch phòng, chống
Ô nhiễm cảng biển tại Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 07 .- Tr.54-56
Abstract: Công tác phòng ngừa, ứng phó và kiểm soát ONMT tại các cảng biển ở nước ta còn nhiều vấn đề đặt ra như: Các công trình sản xuất, nhà máy đóng tàu biển, các công trình bảo đảm du lịch và nhiều hoạt động khác đều tác động xấu đến môi trường tự nhiên của biển, sự đầu tư nâng cấp cơ sở cảng biển còn chưa được đồng bộ với các giải pháp BVMT,... Do đó, để BVMT cảng biển cần xây dựng và thực hiện các biện pháp quản lý môi trường cụ thể, phù hợp với từng giai đoạn hoạt động của các dự án trong quy hoạch phát triển, khai thác hệ thống cảng biển, từ giai đoạn thiết kể các dự án đẩu tư xây dựng, mở rộng cảng biển; giai đoạn xây dựng cảng biển đến giai đoạn vận hành cảng biển.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60871
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.21 MBAdobe PDF
Your IP: 35.168.110.128


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.