Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60880
Title: Cụ Nguyễn Văn Tố với sự nghiệp "khai dân trí, chấn dân khí"
Authors: Văn, Thị Thanh Mai
Keywords: Cụ Nguyễn Văn Tố
Sự nghiệp khai dân trí
Chấn dân khí
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 06 .- Tr.19-22
Abstract: Cụ Nguyễn Văn Tố là nhà trí thức Nho học và Tây học danh tiếng; được xếp trong nhóm tứ danh kiệt “Quỳnh, Vĩnh, Tố, Tốn” (Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Văn Tố, Phạm Duy Tôn) ở Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX. Những đóng góp nổi bật trong Hội Trí Tri và Hội Truyền bá chợ quốc ngữ cùng các hoạt dộng báo chí, nghiên cứu của cụ đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp “khai dân trí, chấn dân khí” của nước nhà.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60880
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.9 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.