Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60893
Title: Phát huy vai trò của tri thức để hiền tài thực sự là "nguyên khí của quốc gia"
Authors: Phạm, Ngọc Linh
Keywords: Phát huy vai trò của tri thức
Để hiền tài thực sự là "nguyên khí của quốc gia"
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 06 .- Tr.35-39
Abstract: Trong mọi thời dại, trí thức luôn đóng val trò quan trọng đối với sự tồn vong, hưng thịnh của mỗi quốc gia, Xuyên suốt tiến trình cách mạng, Đảng ta luôn nhất quán chủ trương tôn trọng, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, việc phát huy vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức với những giải pháp đột phá là một đòi hỏi cấp thiết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60893
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.244.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.