Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6089
Title: Soyinka: Nigeria luôn ở trong tôi
Authors: Hàn Hoa
Keywords: Soyinka
Nigeria
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 894 .- Tr.116-120
Abstract: Những tác phẩm thuần tiểu sử tự thuật của Soyinka có The Man Died: Prison Notes, xuất bản năm 1972 (tạm dịch: Con người đã chết: những ghi chép trong tù) và Aké, xuất bản năm 1981, hồi tưởng những năm thơ ấu, nổi bật những kỉ niệm ấm áp về tình yêu thương, chăm nom của cha mẹ đối với Soyinka. Các tập tiểu luận văn học đáng chú ý của ông gồm có Huyền thoại, Văn chương với thế giới Phi châu (1975). Thơ của Soyinka, cho thấy mối gắn nối rất gần gũi với các vở kịch của ông.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6089
ISSN: 2354-1296
Appears in Collections:Văn nghệ Quân đội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.05 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.