Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6092
Title: Phẩm chất cá nhân lãnh đạo, mối quan hệ của nó với văn hóa tổ chức và kết quả hoạt động doanh nghiệp: Nghiên cứu khám phá định tính
Authors: Nguyễn, Phúc Nguyên
Nguyễn, Hiệp
Nguyễn, Thị Thúy Hằng
Keywords: Phẩm chất
Phẩm chất cá nhân lãnh đạo
Văn hóa tổ chức
Kết quả hoạt động doanh nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 114 .- Tr.55-63
Abstract: Trong số các nghiên cứu nổi bật nhất những năm gần đây, nghiên cứu lãnh đạo chuyển đổi đã xác nhận những hữu ích của phẩm chất cá nhân lãnh đạo trong việc tăng văn hóa tổ chức và kết quả hoạt động doanh nghiệp. Mục đích của bài viết này là xem xét lại khái niệm phẩm chất cá nhân lãnh đạo, mối quan hệ của nó với văn hóa tổ chức và kết quả hoạt động doanh nghiệp. Phẩm chất cá nhân lãnh đạo bao gồm các thành phần như ảnh hưởng bởi lý tưởng, truyền cảm hứng động lực, kích thích thông minh và quan tâm cá nhân. Các khía cạnh của văn hóa tổ chức như sứ mệnh, khả năng thích ứng, sự tham gia và tính nhất quán. Kết quả hoạt động tổ chức có các thành phần như hoạt động kinh doanh và hiệu quả tổ chức. Tất cả các khía cạnh này cho thấy, phẩm chất cá nhân lãnh đạo, văn hóa tổ chức và kết quả hoạt động doanh nghiệp có ảnh hưởng tích cực với nhau. Khuyến nghị các nghiên cứu tiếp theo phát triển khuynh hướng nghiên cứu mới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6092
ISSN: 1859-3666
Appears in Collections:Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.93 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.50.33


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.