Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6099
Title: Quản trị rủi ro lãi suất tại LienVietPostBank trong bối cạnh hiện nay
Authors: Vũ, Ngọc Diệp
Keywords: Quản trị rủi ro
Rủi ro lãi suất
LienVietPostBank
Ngân hàng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 115 .- Tr.44-55
Abstract: Bài viết tập trung phân tích thực trạng quản trị rủi ro lãi suất theo chức năng quản trị và theo quy trình quản trị tại LienVietPostBank để từ đó chỉ ra những mặt đạt được và hạn chế, tồn tại trong hoạt động quản trị rủi ro lãi suất của Ngân hàng. Bài viết còn trình bày bối cảnh kinh tế - xã hội ở trong nước và trên thế giới. Trên cơ sở đó tác giả đưa ra những giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại LienVietPostBank thời gian tới trong bối cảnh hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6099
ISSN: 1859-3666
Appears in Collections:Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.96 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.191.145


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.