Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6100
Title: Chế độ kế toàn đơn vị hành chính sự nghiệp năn 2017: Thay đổi căn bản từ dư duy đến phương pháp
Authors: Trần, Thị Hồng Mai
Nguyễn, Quỳnh Trang
Keywords: Chế độ kế toán
Đơn vị hành chính sự nghiệp
Cơ sở kế toán
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 115 .- Tr.65-72
Abstract: Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, đòi hỏi hệ thống kế toán công Việt Nam nói chung, kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp nói riêng phải có những cải cách mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu của tổ chức quốc tế, các nhà quản lý tài chính công. Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp ban hành năm 2006 được xây dựng trên cơ sở kế toán dồn tích có điều chỉnh đã bộc lộ nhiều hạn chế, thông tin thu thập, cung cấp không đảm bảo phản ánh đầy đủ các dòng tiền cho quản lý tài chính công, không phù hợp với các thông lệ quốc tế. Sự ra đời của Thông tư 107/2007 với việc thay đổi cơ sở kế toán áp dụng đã thể hiện sự thay đổi từ tư duy đến phương pháp kế toán. Bài viết làm rõ những cải cách của chế độ kế toán, từ đó nhận dạng những vướng mắc khi áp dụng để có hướng giải quyết phù hợp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6100
ISSN: 1859-3666
Appears in Collections:Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.16 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.211.101.93


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.