Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61012
Title: Quy định pháp luật về bảo vệ môi trường vùng ven biển trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
Authors: Nguyễn, Hải Yến
Nguyễn, Thị Quỳnh Hương
Keywords: Quy định pháp luật
Bảo vệ môi trường
Ven biển
Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 11(361) - Tr.26-27
Abstract: Vùng ven biển là nơi chuyển giao giữa khu vực đất liền và vùng biển. Môi trường vùng ven biển chịu ảnh hưởng của các hoạt động trên đất liền và các hoạt động từ vùng biển và hải đảo. Phát triển kinh tế vùng ven biển là một trong những mục tiêu kinh tế của Việt Nam với lợi thế dải ven biển kéo dài từ Bắc đến Nam và nguồn tài nguyên thiên nhiên biển phong phú. Tuy nhiên, hệ quả từ các hoạt động phát triển kinh tế trên đất liền và trên biển cũng đã và đang tác động lớn đến môi trường khu vực này. Nhận thức được tầm quan trọng của vùng ven biển, Đảng và Nhà nước đã không ngừng hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật nhằm kịp thời điều chỉnh các quan hệ xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước đồng thời phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61012
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
729.43 kBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.