Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61051
Title: Ứng xử văn hóa với tài nguyên và môi trường
Authors: Lê, Bá
Keywords: Ứng xử văn hóa với tài nguyên và môi trường
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 10 .- Tr.55-56
Abstract: Thế giới đang đứng trước tình trạng TN&MT ngày một suy thoải nghiêm trọng. Để có một tương lai an toàn hơn, tránh các hiểm họa cho toàn cầu, chúng ta không chỉ khắc phục về kỹ thuật xử lý, mà sâu xa hơn là phải chỉnh đốn, thay đổi các hành vi ứng xử, có thái độ vàn hóa đúng đắn đối với môi trường sống, xem đó là tiêu chuẩn để đánh giá về mặt đạo đức, trình độ văn minh, phẩm chất của mỗi người.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61051
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.05 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.