Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61059
Title: Thu hút và đãi ngộ nguồn nhân lực điều tra tài nguyên môi trường biển: Ghi nhận ở một đơn vị
Authors: Hồng Minh
Keywords: Nguồn nhân lực
Điều tra tài nguyên môi trường biển
Ghi nhận ở một đơn vị
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 11 .- Tr.6-8
Abstract: Điều tra cơ bản TNMT biển là nhiệm vụ quan trọng của mỗi quốc gia có biển, góp phần cung cấp dữ liệu tạo cơ sở khoa học quan trọng để định hướng phát triển kinh tế biển bền vững gắn với khẳng định chủ quyền quốc gia. Từ 1991 đến nay, kết quả điều tra cơ bản về các điều kiện tự nhiên, TNMT biển Việt Nam ở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra TN-MT biển khu vực phía Bắc (thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam) thực hiện đã góp phần giúp các nhà khoa học, quản lý hiểu rõ thêm về tiềm năng của biển, góp phần xác lập những luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng chiến lược, định hướng cho việc xác lập kế hoạch phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045. Tuy nhiên, thực tế cho thấy công tác điều tra cơ bản về biển còn gặp nhiều bất cập, chưa đáp ứng được mong muốn và tiềm ẩn những nguy cơ không đạt được mục tiêu đề ra về tăng diện tích các vùng biển được điều tra cơ bản ở các tỷ lệ trung bình và lớn. Nguyên nhân chính là do khó khăn về kinh phí và nhân lực, bất cập trong cơ chế quản lý, và chính sách đãi ngộ người lao động.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61059
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.92 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.