Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61061
Title: Biện pháp quản lý quá trình dạy học của tổ trưởng tổ chuyên môn ở các trường trung học phổ thông huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang
Authors: Phạm, Hoàng Lâm
Keywords: Quản lý quá trình dạy học
Tổ trưởng tổ chuyên môn
Trường trung học phổ thông
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 38 .- Tr.14-19
Abstract: Quản lý quá trình dạy học là một trong những nhiệm vụ cốt lõi của cán bộ quản lý trường học, kết quả quản lý góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Nhận thức tầm quan trọng của công tác quản lý này, trên cơ sở chỉ rõ vai trò, nhiệm vụ của tổ trưởng tổ chuyên môn trường trung học phổ thông, tác giả bài báo phác họa thực trạng quản lý và đề xuất một số biện pháp quản lý quá trình dạy học của tổ trưởng tổ chuyên môn các trường trung học phổ thông huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61061
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.21 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.