Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61066
Title: Học viện Hành chính Quốc gia phấn đấu để xứng tầm Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng đầu của đất nước
Authors: Lê, Vĩnh Tân
Keywords: Học viện Hành chính Quốc gia
Phấn đấu để xứng tầm Trung tâm Đào tạo
Bồi dưỡng cán bộ
Công chức
Viên chức hàng đầu của đất nước
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 280 .- Tr.4-7
Abstract: Trong tiến trình 60 năm xây dựng và phát triển, Học viện Hành chính Quốc gia luôn được xem là cái nôi, trung tâm hàng đầu đất nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo ngạch, theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý và đào tạo trình độ cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ về quản lý hành chính, tạo nguồn nhân lực cho bộ máy nhà nước. Từ Học viện, đã có hàng vạn cán bộ, công chức, viên chức ở các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương được trưởng thành, giữ nhiều vị trí quan trọng trong bộ máy của Đảng và chính quyền các cấp, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61066
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.81 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.