Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61074
Nhan đề: Optimization of silver nanowire synthesis for flexible transparent conductive electrodes
Tác giả: Nguyen, Thanh Nhan
Pham, Duy Linh
Doan, Tien Dat
Cho, Min Ju
Choi, Dong Hoon
Hoang, Mai Ha
Từ khoá: Silver nanowires
Flexible
Transparent
Conductive electrodes
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Vietnam Journay of Chemistry;No.59(1) .- P.98-105
Tóm tắt: In this work, a range of factors was investigated for the synthesis of silver nanowires. Nickel chloride showed to be a promising controlling agent for the scale-up synthesis of silver nanowires. Other factors such as reaction temperature, concentrations of surfactant, precursor, controlling agent, and the effect of degassing were studied and optimized. The synthesized silver nanowire sample was applied for flexible electrode fabrication. The fabricated electrode showed to have high transparency (90 %), low sheet resistance (26 Ω/sq), low surface roughness (Rq = 6 nm), and high bending stability (withstand 100 bending cycles at bending radius of 4 mm), which satisfied the requirement for applications in flexible optoelectronic device.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61074
ISSN: 2525-2321
Bộ sưu tập: Vietnam Journal of Chemistry

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.23 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.142.168


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.