Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61078
Title: Đánh giá sự phơi nhiễm vi sinh từ bụi không khí của thực phẩm lề đường trước cổng trường
Authors: Phạm, Hoàng Khôi
Trần, Thành
Võ, Minh Trân
Trần, Thị Bích Phượng
Keywords: Nhiễm vi sinh từ bụi không khí
Thực phẩm lề đường
Trước cổng trường
Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 11(361) - Tr.54-55
Abstract: Ô nhiễm không khí và vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm đều là những vấn đề đáng quan tâm trong xã hội phát triển hiện tại. Các nghiên cứu đang cho thấy, mức độ ô nhiễm không khí gia tăng sẽ phơi nhiễm và ảnh hưởng đến các thực phẩm được bày bán trên đường phố. Nghiên cứu sử dụng phương pháp khảo sát để xem mức quan tâm của đối tượng học sinh và sinh viên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61078
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
613.74 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.107.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.