Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61079
Title: Kết quả hoàn thành công việc của nhân viên kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội
Authors: Trương, Đức Định
Đỗ, Đức Tài
Lê, Quang Trung
Keywords: Kết quả hoàn thành công việc
Nhân viên kế toán
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 38 .- Tr.41-47
Abstract: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm trình bày, phân tích và đo lường kết quả hoàn thành công việc của nhân viên kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Dữ liệu được thu thập thông qua phỏng vấn và khảo sát trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội từ năm 2016 đến 2017. Nhóm tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp với các công cụ như tổng hợp thông tin, thống kê mô tả, phân tích Cronbach’s Alpha… để phân tích, đánh giá và đo lường kết quả hoàn thành công việc của nhân viên kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng kết quả hoàn thành công việc của nhân viên kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa gồm 4 thuộc tính thành phần. Dựa trên kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả trình bày thảo luận về kết quả hoàn thành công việc của nhân viên kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61079
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.8 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.