Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61079
Nhan đề: Kết quả hoàn thành công việc của nhân viên kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội
Tác giả: Trương, Đức Định
Đỗ, Đức Tài
Lê, Quang Trung
Từ khoá: Kết quả hoàn thành công việc
Nhân viên kế toán
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 38 .- Tr.41-47
Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm trình bày, phân tích và đo lường kết quả hoàn thành công việc của nhân viên kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Dữ liệu được thu thập thông qua phỏng vấn và khảo sát trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội từ năm 2016 đến 2017. Nhóm tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp với các công cụ như tổng hợp thông tin, thống kê mô tả, phân tích Cronbach’s Alpha… để phân tích, đánh giá và đo lường kết quả hoàn thành công việc của nhân viên kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng kết quả hoàn thành công việc của nhân viên kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa gồm 4 thuộc tính thành phần. Dựa trên kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả trình bày thảo luận về kết quả hoàn thành công việc của nhân viên kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61079
ISSN: 0866-7675
Bộ sưu tập: Khoa học ĐH Đồng Tháp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.8 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.