Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61085
Title: Công tác xã hội với trẻ em trong các gia đình sau ly hôn tại huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang
Authors: Nguyễn, Duy Khánh
Keywords: Công tác xã hội
Trẻ em
Gia đình
Ly hôn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 38 .- Tr.59-66
Abstract: Cha mẹ ly hôn ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, sự phát triển tâm lý của trẻ, sự biến đổi, phát triển bền vững của xã hội. Nghiên cứu sử dụng phương pháp điều tra bảng hỏi, phỏng vấn sâu, tổng hợp phân tích tài liệu, xử lý SPSS với mục đích tìm hiểu thực trạng, chỉ ra những tác động của sự gia tăng trẻ em trong các gia đình sau ly hôn tại huyện Tân Phú Đông tỉnh Tiền Giang và phân tích ảnh hưởng của nó đến sự phát triển của trẻ, của xã hội cũng như như đưa ra một số giải pháp can thiệp phù hợp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61085
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.49 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.