Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61086
Title: Học viện Hành chính Quốc gia với víêc Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược ở An Giang
Authors: Võ, Thị Ánh Xuân
Keywords: Học viện Hành chính Quốc gia với víêc Đào tạo
Bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược
An Giang
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 280 .- Tr.31-35
Abstract: Bài viết: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong chiến lược phát triển của tỉnh An Giang; Học viện Hành chính Quốc gia vói đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở An Giang; Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng về hành chính và quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ở An Giang.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61086
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.65 MBAdobe PDF
Your IP: 54.204.73.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.