Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61088
Title: Sự quan tâm của lãnh đạo đảng và nhà nước đối với Học viện Hành chính Quốc gia
Authors: Nguyễn, Quang Vinh
Keywords: Sự quan tâm của lãnh đạo đảng và nhà nước
Học viện Hành chính Quốc gia
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 280 .- Tr.36-41
Abstract: Trong suốt quá trình 60 năm xây dựng và phát triển, Học viện Hành chính Quốc gia có rất nhiều tên gọi, thuộc nhiều cơ quan quản lý, như lúc ban đầu trực thuộc Bộ Nội vụ, sau đó là trực thuộc Chính phủ, rồi lại trực thuộc Bộ Nội vụ, đến năm 2007, được sáp nhập vào hệ thống của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, từ tháng 12/2013 lại trực thuộc Bộ Nội vụ. Trong khoảng thời gian 60 năm xây dựng và phát triển, có hơn 25 năm trực thuộc Chính phủ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61088
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.18 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.