Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61099
Title: Xây dựng đôi ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiêm vụ
Authors: Nguyễn, Ngọc Hoa
Keywords: Nghị quyết số 26-NQ/TW
Đội ngũ cán bộ các cấp
Phẩm chất
Năng lực và uy tín
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 280 .- Tr.47-52
Abstract: Cán bộ là những người dẫn dắt quần chúng tổ chức, điều hành công việc, là hạt nhân của tổ chức, nòng cốt của phong trào. Vì vậy, trong bất cứ thời kỳ cách mạng nào, ở bất kỳ lĩnh vực, ngành hay ở địa phương nào, cán bộ luôn đóng vai trò quyết định. Đặc biệt, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) lại càng trở nên quan trọng và có ý nghĩa.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61099
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.05 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.