Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61108
Title: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về huấn luyện cán bộ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiện nay
Authors: Đặng, Khắc Ánh
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Huấn luyện cán bộ
Đào tạo
Bồi dưỡng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 280 .- Tr.58-63
Abstract: Tư tưởng Hồ Chí Minh là “một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại". Những giá trị tư tưởng của Người đối với Đảng, Nhà nước và dân tộc là di sản vô giá, là kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam. Trong di sản đó, những tư tưởng của Hồ Chí Minh về công tác huấn luyện cán bộ giữ một vai trò đặc biệt. Suốt cả cuộc đòi mình, Người đã dành cho sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cách mạng một sự quan tâm đặc biệt và tư tưởng của Người vẫn luôn mang đậm ý nghĩa thực tiễn cho tới ngày nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61108
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.21 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.