Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61108
Nhan đề: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về huấn luyện cán bộ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiện nay
Tác giả: Đặng, Khắc Ánh
Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Huấn luyện cán bộ
Đào tạo
Bồi dưỡng
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 280 .- Tr.58-63
Tóm tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh là “một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại". Những giá trị tư tưởng của Người đối với Đảng, Nhà nước và dân tộc là di sản vô giá, là kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam. Trong di sản đó, những tư tưởng của Hồ Chí Minh về công tác huấn luyện cán bộ giữ một vai trò đặc biệt. Suốt cả cuộc đòi mình, Người đã dành cho sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cách mạng một sự quan tâm đặc biệt và tư tưởng của Người vẫn luôn mang đậm ý nghĩa thực tiễn cho tới ngày nay.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61108
ISSN: 2354-0761
Bộ sưu tập: Quản lý Nhà nước

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.21 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.230.188


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.