Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61109
Title: Đào tạo nguồn nhân lực ngành Mỏ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững
Authors: Phạm, Văn Hòa
Keywords: Đào tạo nguồn nhân lực
Ngành Mỏ
Phát triển bền vững
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 11 .- Tr.44-45
Abstract: Đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Mỏ là khoản đầu tư chiến lược đóng góp vào sự thành công và phát triển các mỏ KTKS trong hiện tại và tương lai. Trong điều kiện bối cảnh KTKS ngày càng khó khăn ở nước ta hiện nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của Cách mạng công nghiệp 4.0, công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành đáp ứng yêu cầu bền vững, ứng phó BĐKH và Cách mạng công nghiệp 4.0 cần được nhận thức và chú ý trong các trường đại học thì nguồn nhân lực này mối có đủ kiến thức, kỹ năng và thái độ đáp ứng sự phát triển trong hiện tại và tương lai của ngành Mỏ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61109
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.