Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61112
Title: Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Authors: Nguyễn, Ngọc Hà
Keywords: Chủ tịch Hồ Chí Minh
Giai cấp công nhân
Vị trí.
Vai trò
Xây dựng giai cấp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 280 .- Tr.64-68
Abstract: Thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, giai cấp công nhân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh và có mặt trong tất cả các ngành, nghề, các thành phần kinh tế; là lực lượng quan trọng, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, giai cấp công nhân nước ta còn những vấn đề hạn chế, như: trình độ tay nghề còn thấp; lập trường giai cấp, bản lĩnh chính trị của một bộ phận công nhân bị phai nhạt; chưa có tác phong công nghiệp... Chính vì vậy, việc nghiên cứu những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp công nhân nhằm vận dụng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là hết sức quan trọng và cần thiết
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61112
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.68 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.