Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61115
Title: Công tác chuẩn hóa địa danh phục vụ thành lập bản đồ của Việt Nam
Authors: Trịnh, Anh Cơ
Đỗ, Thị Thu Thủy
Keywords: Chuẩn hóa địa danh phục vụ
Thành lập bản đồ của Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 11 .- Tr.50-51
Abstract: Công tác chuẩn hoá địa danh (CHĐD) phục vụ thành lập bản đồ được Cục ĐĐ, BĐ và Thông tin địa lý Việt Nam triển khai thực hiện từ năm 2006. Chuẩn hoá địa danh đã góp phần quan trọng vào việc bảo vệ chủ quyển quốc gia, phát triển KT-XH của Việt Nam. Trải qua quá trình thực tiễn hơn 10 năm, việc xây dựng hệ thống văn bản QPPL phục vụ công tác CHĐD từng bước hoàn thiện. Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam, Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, các yếu tố KT-XH, CSDL địa danh của 54 tỉnh đã được công bố. Tuy nhiên, bên cạnh các thành quả đạt được thì công tác địa danh củng đang đặt ra nhiều thách thức, khó khăn cẩn phải tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61115
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.07 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.