Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61120
Title: Vị trí việc làm và ngạch công chức nhìn từ giác độ so sánh trong cải cách chính sách tiền lương công chức
Authors: Tạ, Ngọc Hải
Keywords: Vị trí việc làm
Ngạch công chức
Cải cách chính sách tiền lương
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 280 .- Tr.69-73
Abstract: Khoản 2 Điều 5 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 đã quy định rõ nguyên tắc “Kết hợp giũa tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế” trong quản lý công chức. Trong tiêu chuẩn chức danh của công chức có tiêu chuẩn ngạch. Vậy mối liên hệ thể hiện sự tương đồng, khác biệt giữa vị trí việc làm với ngạch công chức như thế nào và cần có những điều chỉnh gì đối với Luật Cán bộ, công chức trong bối cảnh thực hiện cải cách chính sách tiền lương cho cán bộ, công chúc, viên chức, lục lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 /5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) là nội dung tác giả đề cập Trong bài viết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61120
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.43 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.