Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61126
Title: Bàn thêm về thực hiện kiểm soát quyền lực hành pháp ở Việt Nam
Authors: Bùi, Huy Tùng
Keywords: Quan điểm
Hiến pháp
Kiểm soát
Quyền lực hành pháp
Nhà nước pháp quyền
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 280 .- Tr.97-101
Abstract: Kiểm soát quyền lực hành pháp là vấn đề đặc biệt quan trọng, cấp bách và lâu dài. Việc tổ chức và thực thi quyền lực hành pháp một cách thực chất, hiệu quả là điều kiện tiên quyết để hiện thực hóa những mục tiêu mà Hiến pháp, pháp luật trao cho cơ quan hành pháp, mang lại lợi ích cho Nhà nước, xã hội và nhân dân. Trong quá trình tổ chức và thực hiện quyền lực hành pháp luôn tiềm ẩn những nguy cơ khác nhau, có thể dẫn tới tác động ảnh hưởng tiêu cực đối với sự phát triển kũih tế - xã hội của đất nước, xâm hại đến lợi ích của Nhà nước, xã hội và nhân dân. Chính vì vậy, vấn đề kiếm soát quyền lực hành pháp vừa là một yêu cầu khách quan, vừa là một nhiệm vụ cấp bách trong tổ chức, vận hành nền hành chính ở nước ta hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61126
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.54 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.