Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61131
Title: Nhóm hành chính công Châu Âu (EGPA)
Authors: Đoàn, Kim Huy
Keywords: Nhóm hành chính công
Châu Âu (EGPA)
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 280 .- Tr.113-115
Abstract: Bài viết: Chiến lưọc và mục tiêu hoạt động của EGPA; các hoạt động chủ yếu của EGPA; Hội viên và tư cách hội viên của EGPA.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61131
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.6 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.