Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61142
Title: Hoàn thiện pháp luật về biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật
Authors: Đào, Thị Thu An
Keywords: Hoàn thiện pháp luật về biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng
Người chưa thành niên vi phạm pháp luật
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 05 .- Tr.29-33
Abstract: Biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng cần được xem là một biện pháp tư pháp áp dụng đối với NCTN thực hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm. Nhằm đảm bảo pháp luật Việt Nam tuân thủ và phù hợp với Điều 37 Công ước quốc tế về quyền trẻ em: “Không trẻ em nào bị tước quyền tự do một cách bất hợp pháp hoặc tuỳ tiện. Việc bắt, giam giữ hay bỏ tù trẻ em phải được tiến hành theo luật pháp và chỉ được dùng đến như một biện pháp cuối cùng và trong thời hạn thích hợp ngắn nhất", việc hoàn thiện pháp luật về biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng thông qua việc ban hành Luật xử lý NCTN vi phạm pháp luật là yêu cầu quan trọng dể bảo đảm quyền trẻ em./.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61142
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.92 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.