Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61152
Title: Nội dung cơ bản của Nghị định số 22/2019/NĐ-CP ngày 25/02/2019 quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân
Authors: Nguyễn, Ngọc Hiếu
Keywords: Nội dung cơ bản của Nghị định số 22/2019/NĐ-CP ngày 25/02/2019
Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 05 .- Tr.45-48
Abstract: Ngày 25/02/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký, ban hành Nghị định số 22/2019/NĐ- CP quy định về tố cáovà giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân (sau đây gọi là Nghị định 22) thay thế Nghị định số 91/2013/NĐ-CP ngày 12/8/2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2019. Nghị định 22 gồm 6 chương và 20 điều có những nội dung cơ bản như sau:...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61152
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.