Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61159
Nhan đề: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh định hướng cho cách mạng Việt Nam hôm qua, hôm nay và ngày mai
Tác giả: Vũ, Văn Phúc
Từ khoá: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Cách mạng Việt Nam.
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lý luận chính trị;Số 05 .- Tr.8-12
Tóm tắt: Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau nửa thế kỷ, càng sáng tỏ giá trị lịch sử và tầm nhìn thời đại của một bậc thiên tài. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi đường, định hướng cho cách mạng Việt Nam hôm qua, hôm nay và cho mai sau, là ngọn đuốc soi đường cho đất nước ta vững bước đi lên, phát triển bền vững.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61159
ISSN: 2525-2585
Bộ sưu tập: Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.25 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.