Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61161
Title: Niềm tin vào sức mạnh của nhân dân trong di chúc của Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Thế Thắng
Keywords: Di chúc
Sức mạnh của nhân dân
Phát triển đất nước
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 05 .- Tr.13-17
Abstract: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng, phát triển sáng tạo truyền thống dân tộc và chủ nghĩa Mác - Lênin về vai trò, sức mạnh của quần chúng nhân dân. Người đã đoàn kết toàn Đảng, toàn dân, phát huy sức mạnh của nhân dân trong công cuộc giải phóng dân tộc và phát triển đất nước. Trong Di chúc, Hồ Chí Minh đặt trọn niềm tin vào sức mạnh của nhân dân với cách mạng. Đảng ta đã và đang vận dụng phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh, vai trò của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61161
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.34 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.