Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61164
Title: Điều mong muốn cuối cùng trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Văn Công
Keywords: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 05 .- Tr.18-21
Abstract: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản vô giá của Đảng và nhân dân ta, có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn về nhiều mặt, đó là sự kết tinh của tinh hoa văn hóa dân tộc với tinh hoa văn hóa nhân loại, là những chỉ dẫn quý báu, là nguồn cổ vũ, động viên to lớn với toàn Đảng toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61164
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.62 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.