Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61164
Nhan đề: Điều mong muốn cuối cùng trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn, Văn Công
Từ khoá: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 05 .- Tr.18-21
Tóm tắt: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản vô giá của Đảng và nhân dân ta, có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn về nhiều mặt, đó là sự kết tinh của tinh hoa văn hóa dân tộc với tinh hoa văn hóa nhân loại, là những chỉ dẫn quý báu, là nguồn cổ vũ, động viên to lớn với toàn Đảng toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61164
ISSN: 2525-2585
Bộ sưu tập: Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.62 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.