Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6118
Title: Vai trò của Tòa án, Quản tài viên và Cơ quan thi hành án dân sự trong cơ chế giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và thi hành quyết định tuyên bố phá sản.
Authors: Nguyễn, Thị Hoa Cúc
Mai, Thị Trúc Phương
Keywords: Luật Thương mại
Issue Date: 2018
Abstract: Luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận liên quan đến vị trí, vai trò của các chủ thể: Tòa án, Quản tài viên, Cơ quan thi hành án dân sự trong giải quyết thủ tục phá sản của doanh nghiệp, còn về phương diện luật thực định chủ yếu tập trung nghiên cứu các quy định về vai trò của Tòa án, Quản tài viên, Cơ quan thi hành án dân sự và sự phối hợp của các chủ thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Hơn nữa, luận văn còn nghiên cứu vấn đề thực thi các quy định đó trên thực tế cũng như những khó khăn, vướng mắc phát sinh.
Description: 65 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6118
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.64 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.117.56


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.