Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61187
Title: Ứng dụng công nghệ trong hoạt động Logistics
Authors: Thụy Hậu
Keywords: Ứng dụng công nghệ
Hoạt động Logistics
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Vietnam Logistics Review;Số 135+136 .- Tr.82-83
Abstract: Năm 2018 đánh dấu những bước tiến rất đáng ghi nhận về việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động logistics, thể hiện qua việc gia tăng các giải pháp ứng dụng cục bộ và đặc biệt là sự xuất hiện các giải pháp tổng thể mang tính tích hợp hệ thống và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61187
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.33 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.