Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61193
Title: Làm theo tấm gương Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần trách nhiêm, nêu gương trong cán bộ, đảng viên hiện nay
Authors: Võ, Châu Thảo
Keywords: Nêu gương của cán bộ
Đảng viên
Làm theo tấm gương Hồ Chí Minh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 05 .- Tr.53-58
Abstract: Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn nhấn mạnh: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng. Do đó, cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương. Bài viết tập trung làm rõ việc làm theo tấm gương Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm nêu gương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và cấp ủy đảng các cấp trong giai đoạn hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61193
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.68 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.