Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61193
Nhan đề: Làm theo tấm gương Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần trách nhiêm, nêu gương trong cán bộ, đảng viên hiện nay
Tác giả: Võ, Châu Thảo
Từ khoá: Nêu gương của cán bộ
Đảng viên
Làm theo tấm gương Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 05 .- Tr.53-58
Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn nhấn mạnh: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng. Do đó, cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương. Bài viết tập trung làm rõ việc làm theo tấm gương Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm nêu gương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và cấp ủy đảng các cấp trong giai đoạn hiện nay.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61193
ISSN: 2525-2585
Bộ sưu tập: Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.68 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.