Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61198
Nhan đề: Kiểu từ rút gọn trong tiếng Hán: Nghiên cứu trường hợp Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc
Tác giả: Nguyễn, Thị Phương
Nguyễn, Thị Mai Anh
Khuất, Thị Minh Chi
Trần, Thị Nhung
Từ khoá: Báo cáo chính trị
Kiểu kết cấu
Từ ngữ rút gọn
Tiếng Hán
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 05 .-Tr.62-72
Tóm tắt: Từ ngữ rút gọn tiếng Hán nói chung và từ ngữ rút gọn trong Báo cáo chính trị các kì đại hội Đảng Cộng sản (ĐCS) Trung Quốc nói riêng được hình thành chủ yếu bằng cách rút gọn các tổ hợp gốc tương đối dài, có cấu tạo phức tạp. Kiểu kết cấu của từ ngữ rút gọn chính là cấu trúc nội bộ, là mối quan hệ giữa các thành tố cấu tạo nên từ ngữ rút gọn. Bài viết này đã tiến hành khảo sát 522 từ ngữ rút gọn trong 7 bản Báo cáo Chính trị các kì đại hội ĐCS Trung Quốc và có kết quả như sau: có 65,5% từ ngữ rút gọn có kiểu kết cấu định ngữ – trung tâm ngữ, 18% mục từ có kiểu kết cấu đẳng lập, 10% mục từ có kiểu kết cấu động từ – tân ngữ. Ngoài ra còn có kiểu kết cấu trạng ngữ – trung tâm ngữ (4%) và kết cấu chủ vị (2,5%).
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61198
ISSN: 0868-3670
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Trung Quốc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.43 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.