Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61205
Title: Bài học về nghệ thuật chỉ đạo tác chiến chiến lược của đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chiến dịch điện biên phủ
Authors: Trần, Đơn
Keywords: Nghệ thuật chỉ đạo tác chiến
Chiến lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chiến dịch Điện Biên Phủ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 05 .- Tr.76-81
Abstract: Chiến thắng trong trận quyết chiến chiến lược tại Điện Biên Phủ (ngày 7-5-1954) là thắng lợi quyết định, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp của quân và dân ta. Chiến thắng lịch sử đó - một thắng lợi “lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu” là một sự kiện mang tầm vóc vĩ đại và bài học lịch sử rất quan trọng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đánh giá về ý nghĩa và tầm vóc của nó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát: Điện Biên Phủ là cột mốc bằng vàng trong lịch sử dân tộc, đánh dấu nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, khởi đầu quá trình phi thực dân hóa trên phạm vi toàn thế giới. Bài viết tập trung làm rõ nghệ thuật chỉ đạo tác chiến chiến lược của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh; rút ra những bài học mang tính thời sự cho hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61205
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.72 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.