Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61212
Title: Đồng chí Trần Phú với công tác xây dựng Đảng trong những năm đầu thành lập
Authors: Trần, Thị Thu Hương
Nguyễn, Thị Hương Trà
Keywords: Tổng Bí thư Trần Phú
Công tác xây dựng Đảng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 05 .- Tr.89-94
Abstract: Sau ngày Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, trên cương vị Tổng Bí thư của Đảng, mặc dù chỉ trong thời gian gần một năm (1930-1931), nhưng với nhiệt huyết cách mạng, với bản lĩnh và ý chí kiên cường của người cộng sản, đồng chí Trần Phú đã có những đóng góp quan trọng vào việc xây dựng và củng cố hệ thống tổ chức Đảng từ Trung ương đến cơ sở; được Đảng tín nhiệm phân công soạn thảo Luận cương chính trị - một Cương lĩnh chính trị của Đảng, góp phần định hướng chiến lược đúng đắn cho tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61212
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.79 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.