Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61222
Title: Chủ nghĩa cộng đồng Việt Nam từ góc nhìn văn hóa và phát triển
Authors: Phan, Xuân Sơn
Nguyễn, Thị Thanh Dung
Keywords: Chủ nghĩa cộng đồng
Chủ nghĩa cộng đồng Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 05 .- Tr.109-116
Abstract: Bài viết nêu định nghĩa “chủ nghĩa cộng đồng Việt Nam” và khẳng định: Chủ nghĩa cộng đồng Việt Nam giải quyết hàng loạt vấn đề về văn hóa và phát triển. Chủ nghĩa cộng đầng Việt Nam là một trong những giá trị cốt lõi của văn hóa chính trị truyền thống Việt Nam, được hình thành và phát triển trong lịch sử dựng nước, giữ nước và mở cỡi của dân tộc Việt. Ngày nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, đòi hỏi phải nhận thức đầy đủ, phát huy chủ nghĩa cộng đồng Việt Nam, nhằm khơi dậy những động lực xã hội, vốn xã hội, nhằm giải quyết tối ưu giữa cái cá nhân, cái cộng đồng với toàn dân tộc; giữa dân tộc và quốc tế; giữa lịch sử, hiện tại và tương lai; giữa tồn vong và phát triển.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61222
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.63 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.