Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61224
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua trực tuyến bằng điện thoại thông minh của người tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Lê, Mai Hải
Nguyễn, Ngọc Đăng Khoa
Keywords: Người tiêu dùng
Mua điện thoại thông minh
Trực tuyến
Quyết định
Yếu tố ảnh hưởng
Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 590 .- Tr.42-44
Abstract: Nghiên cứu nhằm khám phá ra các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua trực tuyến bằng điện thoại thông minh của người tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả kiểm định cho thấy sự phù hợp của mô hình lý thuyết với dữ liệu thị trường cũng như việc chấp nhận một số giả thuyết đề ra trong mô hình nghiên cứu. Việc kế thừa và phát triển các nghiên cứu trước, tác giả đã thu được một số kết quả khả quan, cụ thể là quyết định mua trực tuyến của người tiêu dùng chịu ảnh hưởng bởi 4 yếu tố dựa trên việc áp dụng lý thuyết chấp nhận công nghệ. Kết quả cho thấy: Chuẩn chủ quan, Truyền miệng trực tuyến, Giá cả hợp lý, Sự tiện lợi ảnh hưởng đến quyết định mua trực tuyến bằng điện thoại thông minh của người tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61224
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
967.36 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.